Mountain House, 1964.
Photo courtesy of Three Sisters Mountain House